Achtergrond omgevingsvisie Buitengebied

In september 2016 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om aan de slag te gaan met een nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied. Deze visie heeft betrekking op het water en het land. De kust (Kop van Schouwen) en de kernen vallen niet onder deze visie. We zijn gestart om meerdere redenen. Zo dateert de huidige structuurvisie en het bestemmingsplan voor het buitengebied van 2009 en dit beleid sluit niet meer helemaal aan op de wensen, ontwikkelingen en trends in de samenleving. Denk daarbij aan de technologie in de landbouw, aanpassingen die de klimaatverandering vraagt, mogelijkheden voor wonen en andere functies in het buitengebied. Dit vraagt om een actualisatie.

De Omgevingswet in een notendop

Op het moment dat we hiermee aan de slag wilden gaan werd duidelijk dat we ons voor moeten gaan bereiden op de nieuwe Omgevingswet die in 2019 in werking zal treden. De Omgevingswet is de basis voor een stel van regels voor de fysieke leefomgeving. De regels gaan over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur, water, bodem, archeologie, cultuurhistorie. De wet vormt de basis voor het integraal beheren en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving. De uitgangspunten van de Omgevingswet zijn:

  • minder en overzichtelijke regels
  • meer ruimte voor initiatieven
  • lokaal maatwerk
  • vertrouwen

 Wat betekent dit voor u?

Het grote verschil met de vorige wetgeving is dat we lokaal maatwerk kunnen leveren en met u, ondernemers, inwoners en organisaties hierover actief om de tafel willen zitten en in contact willen blijven. Geen eenmalig gesprek maar een relatie opbouwen is het idee. Daarmee willen we bereiken dat het een visie wordt van ons allemaal. Door deze samenwerking wordt het een integraal plan waardoor u als ondernemer of inwoner met minder regels te maken krijgt en er meer ruimte is voor initiatieven en maatwerk. Kortom een totaalplan voor de lange termijn waarin alle aspecten met betrekking tot de fysieke leefomgeving een plaats krijgen.

Iedereen krijgt te maken met deze nieuwe wet. Schouwen-Duiveland heeft ervoor gekozen om vanuit de praktijk te leren wat deze wet voor ons betekent. Dit doen we onder andere door samen met u de nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied te maken. Een integraal strategisch kader voor de langere termijn waarin alle aspecten met betrekking tot de fysieke leefomgeving een plaats krijgen.

Proces

Het proces om te komen tot de omgevingsvisie buitengebied is gericht op een gezamenlijke deelname van alle betrokkenen (samenleving waar ook de gemeente onderdeel van is) en het integreren van alle vraagstukken die opgehaald worden bij alle betrokkenen., de kwaliteiten van het gebied en het bespreken en benoemen waar de verantwoordelijkheden liggen van de overheid en samenleving. Met andere woorden welke rol is er in het buitengebied voor de gemeente en de andere partijen. Dit vormt de input voor een integrale omgevingsvisie. We vinden het belangrijk dat de omgevingsvisie buitengebied tot stand komt in samenwerking met betrokken inwoners, ondernemers, gebruikers, organisaties die actief zijn in het landelijk gebied. Per stap in het proces zijn er verschillende communicatie- en ontmoetingsmomenten, via deze website maar ook offline, zoals interviews met ondernemers, inwoners en organisaties in het buitengebied, gesprekken met bestuurders, werksessies met andere overheden, een gebiedsconferentie met alle betrokkenen. 

Planning

De planning is dat de gemeenteraad de omgevingsvisie in 2018 vaststelt. Maar daarmee eindigt het niet, er volgen nog een omgevingsplan buitengebied en een uitvoeringsprogramma om datgene wat we met elkaar willen bereiken te realiseren. We hopen blijvend met u in gesprek te zijn.

 

 

 

 

duivenland
2212