Welkom!

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Nieuws

Hoe gaat het verder met de omgevingsvisie Landelijk Gebied?

Wat is er gebeurd de afgelopen maanden

Op 25 september 2019 zijn de contouren van het raadsproces met raadsleden besproken. Op 16 december 2019 is met de raadsleden nagegaan hoe het  bestaande ruimtelijke beleid en de toepassing daarvan aansluit bij de theorie van het toekomstige omgevingsbeleid volgens de Omgevingswet, die vanaf 1 januari 2021 in werking treedt. De omgevingsvisie is een van de  nieuwe planvormen van deze wet en deze komt in de plaats van de structuurvisie. Ook is gesproken over de verschillende vormen van sturing die de gemeente hanteert bij het omgevingsbeleid  (toelaten met een duidelijk kader en normatieve regels en/of uitnodigen met een kader gericht op het bereiken van doelen, meer flexibiliteit in de regels en ruimte voor maatwerk). We gaan de komende tijd onderzoeken wat het beste past bij wat de gemeenteraad wenst. Geconcludeerd werd dat een vernieuwde omgevingsvisie  in ieder geval meer de hoofdlijnen moet bevatten en minder details.

 

Plan van aanpak

Na 16 december 2019 is een Plan van Aanpak opgesteld, waarmee het college van burgemeester en wethouders op 23 januari 2020 heeft ingestemd. Het Raadspresidium (het overleg van de burgemeester met de fractievoorzitters) heeft op 30 januari 2020 ingestemd met de eerste twee stappen van deze aanpak: het opstellen van de werkdocumenten (in het Plan van Aanpak toegelicht) en de inhoudelijke bespreking daarvan in een besloten raadsbijeenkomst. Op basis van dit  resultaat zal in een besloten  bijeenkomst op 26 maart 2020, in overleg tussen College en Raadspresidium, de vervolgstappen worden bekeken van de vernieuwde visie en de afronding in de gemeenteraad. We gebruiken daarbij vooralsnog de inhoud van de ontwerp-omgevingsvisie van november 2018 en de reacties die we daarop hebben ontvangen. Daarnaast  kijken we of er actuele zaken zijn die een plaats moeten krijgen in de visie. Ook de omgeving zal betrokken worden, maar op welke wijze we dat gaan doen is op dit moment nog niet bekend.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!

 

 

duivenland
2212