Welkom!

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Nieuws

Voortgang Agenda Toerisme 2018-2026

Zes thema’s staan centraal in de Agenda Toerisme 2018-2026. Zes thema’s waar we gezamenlijk aan werken: de gemeente Schouwen-Duiveland, ondernemers en andere belanghebbenden in de toeristische sector. Samen zijn we vol positieve energie aan de slag en maken we werk van onze ambities!

1. Uitgekiende marketing van onze ‘Groen Blauwe Oase’

Trekker en werkgroep

Voor dit thema was de VVV Zeeland de beoogd trekker. De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft echter op 21 november 2019 besloten de samenwerking met de VVV Zeeland te beëindigen. De subsidie aan de VVV Zeeland wordt hiervoor binnen 3 jaar afgebouwd. Voor dit thema zijn we dus op zoek naar een andere trekker. Dat betekent niet dat de projecten in dit thema stilliggen. Sterker nog, we zijn voortvarend met een aantal projecten aan de slag gegaan onder (voorlopige) aansturing door Marcel van den Berge, beleidsmedewerker Recreatie en Economie van de gemeente. Door middel van klankbordgroepen betrekken we diverse belanghebbenden in de uitvoering van dit thema.

Verhaallijnen Schouwen-Duiveland

Het eerste project waarmee we zijn gestart is het project ‘Verhaallijnen Schouwen-Duiveland’. Op 11 december 2019 heeft hiervoor in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk een eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Stichting Erfgoed Zeeland gaat, in navolging van de nieuwe Zeeuwse Erfgoedlijnen, aan de slag met het opstellen van de verhaallijnen van Schouwen-Duiveland. Deze verhaallijnen, die in de Agenda Toerisme op hoofdlijnen zijn benoemd, vormen een belangrijke basis voor de toeristische hoofdstructuur van Schouwen-Duiveland. Met de verhaallijnen als basis kunnen ondernemers en organisaties zoals musea, nieuwe product-marktcombinaties ontwikkelen, het totaalaanbod beter vermarkten en de unieke verhalen van Schouwen-Duiveland vertellen. De verhaallijnen koppelen we aan de vier seizoenen, om te zorgen voor een jaarrond beleving op het gebied van natuur, water en cultuur(historie).

Themaonderzoeken en projecten

Een ander belangrijk project is de structurele samenwerking die we hebben opgezet met het Kenniscentrum Kusttoerisme (onderdeel van de Hogeschool Zeeland). In een meerjarig onderzoeks- en projectenprogramma hebben we met de HZ afspraken gemaakt over diverse themaonderzoeken (bijvoorbeeld een strand- en mobiliteitsonderzoek) en projecten (zoals een pilot ‘Gezond in Zeeland’). U kunt het meerjarige onderzoeksprogramma hier downloaden en bekijken. In de voortgangsrapportage Agenda Toerisme 2019 vindt u welke activiteiten voor dit thema nog meer zijn uitgevoerd.

2. Meer beleving

Trekker en werkgroep

Voor dit thema is Henk Gravestein, projectmanager van de jachthaven van Bruinisse, de trekker. De werkgroep wordt gefaciliteerd door Paula Hanse, namens de gemeente. De werkgroep bestaat uit: Natuurmonumenten, Recron, Vereniging Musea Schouwen-Duiveland, Vekabo (minicampings), Vereniging Strandpaviljoens Schouwse Kust, Nederlandse Onderwatersport Bond, VVV Zeeland, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid en Staatsbosbeheer.

Op 17 december 2019 is de werkgroep voor de eerste keer bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomst is vooral gekeken naar de inhoud van het thema en hoe zich dit tot andere thema’s/projecten verhoudt. Tijdens de volgende bijeenkomst organiseren we een tekensessie. Deze is vooral bedoeld om in kaart te brengen wat er al is, hoe zich dit tot elkaar verhoudt, en waar we verbindingen kunnen leggen. Dit is zowel voor initiatieven binnen de gemeente als erbuiten. Er is besloten om de werkgroep 6 keer per jaar bijeen te laten komen. Als locatie wordt telkens een thuisbasis van een van de deelnemers gekozen.

Voor de projecten die onder dit thema vallen verwijzen wij u naar de Voortgangsrapportage Agenda Toerisme 2019.

3. Het hele eiland gastvrij en meer jaarrond bezoekers

Trekker en werkgroep

Voor dit thema is Sandy Troost, eigenaar van camping Julianahoeve, de trekker. De ondersteuner vanuit de gemeente is Huig Bode. Voor dit thema is een werkgroep geformeerd bestaande uit: ondernemersvereniging Renesse, ondernemersvereniging Burgh-Haamstede, ondernemersvereniging InZzee, Staatsbosbeheer en Roompot.

Op 22 augustus 2019 is de werkgroep voor de eerste keer bij elkaar gekomen. Omdat de meeste leden van de werkgroep niet meegewerkt hebben aan de totstandkoming van de Agenda Toerisme zijn tijdens deze bijeenkomst zijn de leden geïnformeerd hoe de Agenda Toerisme tot stand is gekomen en wat er van de leden in de werkgroep wordt verwacht. Omdat bij dit thema voor de vele projecten de gevraagde financiën niet gehonoreerd zijn, was het lastig om in 2019 al concreet aan de slag te gaan. Medio februari 2020 komt de werkgroep bijeen om de projecten voor dit jaar te bespreken en uit te werken.  

Voor de projecten die onder dit thema vallen verwijzen wij u naar de Voortgangsrapportage Agenda Toerisme 2019.

4. Voortdurend vernieuwen

Trekker en werkgroep

Voor dit thema is Monica de Vast, regiomanager van Recron Zeeland, de trekker. De ondersteuner vanuit de gemeente is Marcel van den Berge. Voor dit thema is een werkgroep geformeerd bestaande uit: Aquavitesse, Kenniscentrum Kusttoerisme, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), provincie Zeeland, Recron Schouwen-Duiveland en Economische Impuls Zeeland.

Op 9 december 2019 is deze werkgroep voor het eerst samengekomen, waarbij er eerst van gedachten is gewisseld over wat nu kwaliteit is en wat kwaliteit betekent voor verschillende sectoren, zoals verblijfsrecreatie, watersport en horeca. Voor de projecten die onder dit thema vallen verwijzen wij u naar de Voortgangsrapportage Agenda Toerisme 2019. Een belangrijk eerste project binnen dit uitvoeringsthema wordt het project ‘Innovatievouchers’ waarvoor momenteel in overleg met Economische Impuls Zeeland een projectvoorstel wordt uitgewerkt. Op 3 februari 2020 komt de werkgroep weer samen voor een vervolgbijeenkomst over de focus op de toekomstbestendigheid van het toerisme op Schouwen-Duiveland.

5. Het mooiste strand als blijvende trekker

Trekker en werkgroep

Voor dit thema is de Vereniging van Strandpaviljoenhouders Schouwse Kust (VSSK) de trekker, in de personen van Leo van Vliet en Rob Rameau. De werkgroep is nog niet bijeengekomen. Beoogde leden van de werkgroep zijn: Recron, Kenniscentrum Kusttoerisme, ondernemersvereniging Renesse, ondernemersvereniging Burgh-Haamstede, Rijkswaterstaat, Waterschap en Staatsbosbeheer.

Voor het thema strand heeft in 2019 veel overleg plaatsgevonden met de VSSK. Belangrijke uitkomst is het opstellen van de Strategische Top 10 voor het strand, met hierin de missie, doelstellingen en bijbehorende projecten. Dit geeft focus voor de komende jaren.

Om te bepalen wat belangrijk is op het strand, is het essentieel te weten wat de gebruiker van het strand vindt. Omdat het meest recente onderzoek uit 2008 stamt, is besloten een nieuw strandonderzoek uit te voeren. Onder leiding van het Kenniscentrum Kusttoerisme is in april 2019 gestart met het onderzoek. Dit vindt jaarrond plaats en wordt in april 2020 afgerond. 

Voor de projecten die onder dit thema vallen verwijzen wij u naar de Voortgangsrapportage Agenda Toerisme 2019.

6. Zorgeloos de unieke plekken op het eiland vinden

Trekker en werkgroep

Voor dit thema is Nathalie Goedhart, programmacoördinator SD Op Weg, de trekker. De ondersteuner vanuit de gemeente is Huig Bode. Voor dit thema is een werkgroep geformeerd bestaande uit vertegenwoordigers van: ondernemersvereniging Burgh-Haamstede, Kenniscentrum Kusttoerisme, Recron, Habo Hoveniers, Carefree Homes, Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Op 9 september 2019 is de werkgroep voor de eerste keer bij elkaar gekomen. De leden van de werkgroep zijn nog even kort geïnformeerd over hoe de Agenda Toerisme tot stand is gekomen en welke thema’s er zijn en de dwarsverbanden ertussen. Met de werkgroep is besproken:

 • Beelden delen bij Toeristische Mobiliteit Schouwen-Duiveland:
  • Aansluitend netwerk
  • Aandacht voor ‘wandelen’ & ‘fietsen’ en de bijbehorende faciliteiten (overnachting, kwaliteit, diversiteit)
  • Bereikbaarheid & Toegankelijkheid (veiligheid, parkeren, niet-fysieke bereikbaarheid, ervaren drukte door dagtoeristen, informeren & verwijzen bij drukte)
 • Transferium, 2 jaar experimenteren, duurzame mobiliteitsvormen:
  • Inzet Connexxion & status Openbaar Vervoer (routes gebaseerd op scholieren)
  • Onderzoek HZ/Kenniscentrum Kusttoerisme inz. Transferium
  • Inzet Beachhub
  • Blijft het bij één Transferium, of komen er meer? Behoefte aan parking, fietsparking en andere mobiliteitsvormen
 • Fietsen:
  • Succes & geleerde lessen van de O.V. fiets (kwalitatief goede fiets, mét verdienmodel)
  • Samenwerking recreatie ondernemers & fietshandelaren
  • 5-sterren fietsprovincie (behoefte aan extra (laad)voorzieningen bij bestaande plekken, niet zozeer onderweg, behoefte aan beveiligde fietsenstallingen en meer fietsparkeermogelijkheden bij duinovergangen)

Besloten is minimaal 2 keer per jaar als werkgroep bij elkaar te komen.

Naast de bijeenkomst is er in 2019 gewerkt aan:

 • Aanpassing van het Transferiumgebouw & opnieuw vormgeven van het Transferium vervoer
 • Realisatie voorzieningen 5-sterren fietsprovincie

Voor de projecten die onder dit thema vallen verwijzen wij u naar de Voortgangsrapportage Agenda Toerisme 2019.

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!

 

 

duivenland
2212