A A A

Welkom!

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Nieuws

Concept-omgevingsvisie landelijk gebied gereed.

22 oktober openbare bijeenkomst met gemeenteraad

Op 22 oktober 2018 wordt de concept omgevingsvisie voor het landelijk gebied van Schouwen-Duiveland gepresenteerd aan de gemeenteraad. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en mee te praten. De avond vangt aan om 19.30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.

De omgevingsvisie landelijk gebied bestaat uit drie delen:

Klik op de afzonderlijke boekjes om deze te bekijken, de boekjes worden beeldvullend geopend 


deel I  : concept-omgevingsvisie
deel II : achtergrond waardering gebiedskenmerken
deel III: landschappelijke inpassingsstrategie zonneparken bij bebouwingsconcentraties. 

Sinds 2017 zijn er interviews, een gebiedsconferentie, een internetconsultatie en diverse werksessies geweest. De rode draad en daarmee ook de titel van de omgevingsvisie voor het landelijk gebied is: “Versterk het goud, versnel de vernieuwing’’.  De visie geeft antwoord op vragen als:

Het goud:

 • Hoe gaan we de kwaliteit van ons eiland aantrekkelijk houden of nog aantrekkelijker maken en hoe kunnen we dat combineren met de hele brede vernieuwingsvraag die op ons afkomt? 
 • Hoe pakken we de vernieuwingsopgaven als overheid en als samenleving als kans op?
 • Hoe versterken we het landelijk gebied en passen we het aan, aan het multifunctionele gebruik?
 • Hoe zetten we in op het beplanten van dijken en groene erven?
 • Hoe houden we vast aan het ontwikkelen met kwaliteit?

 

Versnel de vernieuwing:

 • Vanwege het tempo van maatschappelijke veranderingen (technologie, digitalisering, innovatiekracht) wordt snelheid steeds belangrijker, maar hoe pakken we dat aan?
 • Hoe zorgen we voor meer samenwerking, kennisuitwisseling en ketenvorming om de vernieuwing op te pakken? We willen werken aan een cultuur van uitwisseling van ideeën.

 

De hoofdlijn ‘’Versterk het goud, versnel de vernieuwing is uitgewerkt in de thema’s

 • Vitaal landelijk gebied
 • Behouden en uitbouwen van ons goud
 • De grote veranderingen, klimaatadaptatie
 • De grote veranderingen, energietransitie
 • Versnel de vernieuwing
 • De randen van het eiland en de grote wateren
 • Overheid in het landelijk gebied
 • Gezondheid in het landelijk gebied
 • Biodiversiteit in het landelijk gebied

Per thema zijn de opgaven benoemd en uitgewerkt in een visie en doelen die we willen bereiken, de dwarsverbanden met andere thema(‘s), wat we gaan doen om dit te bereiken ( instrumenten/uitvoering) en waar de verantwoordelijkheden en rollen liggen. 

 

Hoe verder?

Op 22 oktober 2018 wordt de concept omgevingsvisie voor het landelijk gebied van Schouwen-Duiveland gepresenteerd aan de gemeenteraad. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en mee te praten. De avond vangt aan om 19.30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.Mocht, na de presentatie blijken dat er nog aanpassingen nodig zijn aan het voorstel dan worden die gedaan.  Daarna start de officiële inspraakprocedure van de ontwerp omgevingsvisie. Deze wordt aangekondigd in de gemeenterubriek in WereldRegio en op onze website. Iedereen wordt dan nogmaals de gelegenheid geboden te reageren op de omgevingsvisie.

 

Meer informatie?

Voor achtergrondinformatie over de visie kunt u contact opnemen met projectleider, Kitty Henderson, bereikbaar via  telefoonnummer: 0111 452 259 of via de e-mail: buitengebied@schouwen-duiveland.nl.

 

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!

 

 

duivenland
2212