We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze internetconsultatie

 

Wij willen graag uw mening weten over de toekomst van het buitengebied in Schouwen-Duiveland. Pak uw kans en praat mee in deze online discussie! Op 23 mei 2017 was er een goed bezochte gebiedsconferentie over de omgevingsvisie buitengebied. Met de inbreng van die avond willen we hier met u verder praten.

 

Uw inbreng gebruiken wij bij het opstellen van de concept-omgevingsvisie buitengebied waar we na de zomer mee aan de slag gaan. Er is per onderwerp een toelichting, een enquête en een reactievenster. U kunt op alle onderwerpen reageren. Geef vooral ook uw motivatie aan daar zijn we erg in geïnteresseerd. 

In het buitengebied wordt gebruik steeds gemengder en het agrarisch gebruik grootschaliger. Ieder jaar neemt het aantal agrarische bedrijven met 3,3% af. Dit betekent voor Schouwen-Duiveland dat de komende 13 jaar 100 bedrijven hun agrarische activit...

Er komen steeds meer zonneparken in Nederland (weilanden of akkers met zonnepanelen). Ook wij hebben een aantal initiatieven. Duurzame energie, zoals zonnepanelen is een belangrijk onderwerp voor de toekomst. De gemeente onderzoekt momenteel de mog...

Er is een noodzaak om de biodiversiteit verder te ontwikkelen voor een duurzame omgeving. In de afgelopen 10 jaar is er ongeveer 1000 hectare natuurgebied ontwikkeld op Schouwen-Duiveland. Daarmee hebben we een grote stap gemaakt

Er is een nieuwe zoetwaterkaart van Zeeland waaruit blijkt dat er meer water in de ondergrond zit dan eerst gedacht werd. In een aantal gevallen, niet altijd, is dit water ‘winbaar’. Wat kan dit betekenen voor u?Als we het volop gaan gebruiken voor...

Voor een eiland is de rand, waar land en water elkaar ontmoeten, de lijn waar het eiland echt zichtbaar wordt. Wij hebben voor een deel een ‘rand’ die uit strand bestaat. Daarnaast hebben we vooral een rand die samenvalt met de zeedijk. Over die ra...

Dijken zijn natuurlijk cruciaal voor het landschap van Schouwen-Duiveland, je ziet er altijd wel eentje als je in het buitengebied bent. We hebben de primaire zeedijk die de grens tussen het land en het grote open water vormt, de binnendijk die op ...

Het gaat goed met het toerisme op Schouwen-Duiveland. Ook voor het buitengebied zijn er kansen gezien de groei in de afgelopen jaren. Maar er zijn ook problemen. Een deel van de toeristische bedrijven in het buitengebied is economisch klein en daardo...

Gemeente Schouwen-Duiveland wil in 2040 energieneutraal zijn. Dit betekent dat er binnen onze gemeentegrenzen evenveel duurzame energie opgewekt wordt als dat er gebruikt wordt. Op dit moment zijn het vooral zonne-energie en windenergie die een wezen...

De technologische ontwikkelingen in de landbouw volgen elkaar in rap tempo op. Dit is een proces dat doorgaat en het biedt kansen voor de landbouw. Zowel bij schaalvergroting, bij intensiveren van teelten of bij verbreding (b.v. zelf verpakken van pr...

Ieder jaar neemt het aantal agrarische bedrijven met 3,3% af. Dit betekent voor Schouwen-Duiveland dat de komende 13 jaar 100 bedrijven hun agrarische activiteiten stoppen. Agrarische bedrijven die blijven, breiden uit en de vrijkomende locaties geve...

De landelijke trend is dat het buitengebied steeds gemengder wordt. De ene functie kan de andere in de weg zitten. Bijvoorbeeld schaalvergroting in de landbouw en uitbreiding van recreatieve activiteiten. Iedere ondernemer in het buitengebied vraagt ...

Het buitengebied van Schouwen-Duiveland is vanaf de Tweede Wereldoorlog ingrijpend veranderd. Door de watersnoodramp en de daaropvolgende ruilverkavelingen zijn veel oude objecten en structuren verdwenen. Er is gelukkig nog vrij veel over gebleven....

Op Schouwen-Duiveland is er in veel bedrijfssectoren vraag naar vernieuwing. De recreatiesector is van nature heel dynamisch. Wat je nu doet moet volgend jaar vaak net weer anders zijn. Maar het speelt ook binnen de landbouw waar per bedrijf steeds n...

Schouwen-Duiveland ligt binnen de invloedsfeer van Rotterdam. Uit onderzoeken van het CBS blijkt dat we een geliefde locatie zijn voor vestigers uit Rotterdam. Rotterdam is snel populairder aan het worden en groeit daardoor in inwonertal. Dit biedt w...

10 jaar geleden spraken we vol enthousiasme over de mogelijkheden van zilte teelten. Terugkijkend kunnen we constateren dat er enkele bedrijven in het buitengebied actief zijn geworden in deze branches maar dat het veel minder hard gegaan is dan we h...

Op Schouwen-Duiveland blijkt samenwerking tussen ondernemers, burgers en overheid, in allerlei dwarsverbanden een belangrijk thema.In de moderne kennissamenleving is de kwaliteit en intensiteit van ‘netwerken’ bepalend voor de economische en social...

duivenland
2212