Consultatie omgevingsvisie (archief)

Archief per categorie: Tweede ronde (vanaf 7 juli)Terug
Windenergie, laat maar waaien!

Windenergie, laat maar waaien!

Gemeente Schouwen-Duiveland wil in 2040 energieneutraal zijn. Dit betekent dat er binnen onze gemeentegrenzen evenveel duurzame energie opgewekt wordt als dat er gebruikt wordt. Op dit moment zijn het vooral zonne-energie en windenergie die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren om ons doel te behalen. Het windpark Krammer, dat gerealiseerd wordt op de Philipsdam, bestaat uit totaal 34 windturbine...
Lees meer
Een vitaal landelijk gebied

Een vitaal landelijk gebied

Ieder jaar neemt het aantal agrarische bedrijven met 3,3% af. Dit betekent voor Schouwen-Duiveland dat de komende 13 jaar 100 bedrijven hun agrarische activiteiten stoppen. Agrarische bedrijven die blijven, breiden uit en de vrijkomende locaties geven ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Er zijn volgens het CBS nu ongeveer 1500 woningen in het buitengebied waar ongeveer 3700 mensen wonen (12% van de...
Lees meer
Gebruik: loslaten of regelen?

Gebruik: loslaten of regelen?

De landelijke trend is dat het buitengebied steeds gemengder wordt. De ene functie kan de andere in de weg zitten. Bijvoorbeeld schaalvergroting in de landbouw en uitbreiding van recreatieve activiteiten. Iedere ondernemer in het buitengebied vraagt vrijheid om te kunnen ondernemen. Als we inzetten op minder regels, wat de tendens is, wordt de vrijheid groter. Tot nu toe is het beleid dat he...
Lees meer
Zilte teelten: nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Zilte teelten: nieuwe ronde, nieuwe kansen!

10 jaar geleden spraken we vol enthousiasme over de mogelijkheden van zilte teelten. Terugkijkend kunnen we constateren dat er enkele bedrijven in het buitengebied actief zijn geworden in deze branches maar dat het veel minder hard gegaan is dan we hadden gedacht. Is het een mislukt avontuur? De praktijk is wel dat er een aantal bedrijven draait, zoals De Schorreblomme bij Kerkwerve en de zeewiert...
Lees meer
Plattelandstoerisme

Plattelandstoerisme

Het gaat goed met het toerisme op Schouwen-Duiveland. Ook voor het buitengebied zijn er kansen gezien de groei in de afgelopen jaren. Maar er zijn ook problemen. Een deel van de toeristische bedrijven in het buitengebied is economisch klein en daardoor op zichzelf niet toekomstbestendig. De uitdaging voor de recreatiesector ligt in het ondernemerschap, nieuwe bedrijfsconcepten en diversiteit. ...
Lees meer
Op de rand van water en land

Op de rand van water en land

Voor een eiland is de rand, waar land en water elkaar ontmoeten, de lijn waar het eiland echt zichtbaar wordt. Wij hebben voor een deel een ‘rand’ die uit strand bestaat. Daarnaast hebben we vooral een rand die samenvalt met de zeedijk. Over die rand, die met de dijk, willen we het hier hebben. Hier liggen de jachthavens, entrees van het eiland over de dammen en er zijn fiets- en wandelpaden. ...
Lees meer
Waarde van oude dingen

Waarde van oude dingen

Het buitengebied van Schouwen-Duiveland is vanaf de Tweede Wereldoorlog ingrijpend veranderd. Door de watersnoodramp en de daaropvolgende ruilverkavelingen zijn veel oude objecten en structuren verdwenen. Er is gelukkig nog vrij veel over gebleven. Op de site www.cultuurhistorie.org krijgt u hier een indruk van. De vraag die we willen bespreken is hoe belangrijk u cultuurhistorie vindt voor ...
Lees meer
Dicht bij Rotterdam

Dicht bij Rotterdam

Schouwen-Duiveland ligt binnen de invloedsfeer van Rotterdam. Uit onderzoeken van het CBS blijkt dat we een geliefde locatie zijn voor vestigers uit Rotterdam. Rotterdam is snel populairder aan het worden en groeit daardoor in inwonertal. Dit biedt wellicht kansen, Rotterdam ligt tenslotte dichtbij of toch niet? De vraag die we hier bespreken is of we als gemeente met een krimpend aantal inwone...
Lees meer
Samenwerken loont?

Samenwerken loont?

Op Schouwen-Duiveland blijkt samenwerking tussen ondernemers, burgers en overheid, in allerlei dwarsverbanden een belangrijk thema. In de moderne kennissamenleving is de kwaliteit en intensiteit van ‘netwerken’ bepalend voor de economische en sociale kracht van de samenleving. Er liggen kansen in intensieve samenwerking. De vraag die we hier willen bespreken is of we doordrongen zijn van h...
Lees meer
duivenland
2212